Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Algemene bepalingen


(1)        Identiteit van de ondernemer

Ondernemer:                           123Pelletkachels B.V.
Vestigings- & postadres:        Korte baan 6, 8331 LA Steenwijk
Bezoekadres:                           Korte baan 6, 8331 LA Steenwijk
Telefoon:                                  0521234567
Emailadres:                              info@123pelletkachels.nl
Kamer van Koophandel:        KVK 71162674
BTW nummer:                         NL858604486B01      

Zakelijke en persoonlijke werkingssfeer
De volgende voorwaarden gelden voor alle leveringen, diensten en prestaties van 123Pelletkachels B.V., waaronder verkopen en reparaties, ook wanneer bij toekomstige transacties niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.


(3)        Uitsluiting van handelsvoorwaarden van derden


Uitsluitend de voorwaarden 123Pelletkachels B.V zijn van toepassing. Tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de besteller erkent 123Pelletkachels B.V. niet. Vanaf de plaatsing van de order, dan wel acceptatie van het Aanbod, echter uiterlijk op het moment van inontvangstneming van de prestatie, gelden deze voorwaarden als geaccepteerd.


(4)        Geldigheid


Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden of eventuele individuele nevenafspraken ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In geval van ongeldigheid van een bepaling wordt verondersteld dat er een geldige bepaling is overeengekomen die het economische doel het dichtst benadert.
(5)        Schriftelijke vorm

Afwijkingen van deze voorwaarden, overige wijzigingen of aanvullingen van de bestelling behoeven voor de geldigheid ervan de schriftelijke bevestiging van 123Pelletkachels B.V. Dit geldt eveneens voor de opheffing van de verplichting tot schriftelijke vastlegging.


Artikel 2 – Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. 123Pelletkachels B.V ondernemer omschreven in artikel 1 onder 1 van deze algemene voorwaarden.

b. Klant

Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie 123Pelletkachels B.V. een overeenkomst aangaat of daarover onderhandelt.

c. Aanbod

Ieder door 123Pelletkachels B.V schriftelijk uitgebracht aanbod of offerte.

d. Overmacht

Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 123Pelletkachels B.V. geen invloed op kan uitoefenen, zoals storm en overige natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer, werkstakingen, oproer, oorlog, verlies of beschadiging van goederen bij transport, niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van 123Pelletkachels B.V. belemmerende overheidsmaatregelen, brandstoringen en ongevallen in het bedrijf van 123Pelletkachels B.V. dan wel andere omstandigheden waardoor 123Pelletkachels B.V. haar verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen.

 

Artikel 3 - Aanbod


(1)        Duur
Een Aanbod wordt gestand gedaan voor een termijn van maximaal vijftien dagen na dagtekening van het Aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

(2)        Omschrijving
Het Aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling daarvan mogelijk te maken. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden 123Pelletkachels B.V. niet.


Artikel 4 - Prijzen


(1)        Algemene prijsbepalingen
Tenzij anders vermeld gelden de opgegeven prijzen voor levering af winkel, inclusief BTW voor een particuliere Klant, exclusief BTW voor een Klant die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, maar exclusief de eventueel wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage.

(2)        Prijskaarten
Indien de producten niet individueel zijn geprijsd, geldt de prijs die op het desbetreffende prijskaartje voor het schap is geplaatst, mits de beschrijving daarop overeenkomt met het desbetreffende product en er geen sprake is van een kennelijke (schrijf)fout.

(3)        Prijsaanpassing/-verhoging
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door ons genoemde prijzen vrijblijvend. Wij hebben het recht om de prijzen redelijkerwijs aan te passen c.q. te verhogen, met name als gevolg van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen.


Artikel 5 – Eigendom


123Pelletkachels B.V. blijft eigenaar van de aan de Klant verkochte producten zolang deze niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichting verschuldigd is bovenop de hoofdsom.


Artikel 6 – Reserveringen en bestellingen


(1)        Reservering/bestelling
123Pelletkachels B.V. kan bepalen dat het mogelijk is een product te reserveren of te bestellen, indien een product niet direct geleverd kan worden, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een telefonische reservering of omdat het product niet uit voorraad leverbaar is en besteld moet worden bij de leverancier. Bij een reservering of bestelling komt er een koopovereenkomst tot stand. Zodra het product leverbaar is, stelt 123Pelletkachels B.V. de Klant hiervan op de hoogte en houdt zij het product gedurende een redelijke termijn beschikbaar voor de Klant, waarbij één maand als redelijke termijn heeft te gelden.

(2)        Betaling
Ingeval van een reservering of bestelling is 123Pelletkachels B.V. gerechtigd op voorafgaande betaling van het aankoopbedrag.

(3)        Afhalen
Indien de Klant zijn bestelling/reservering niet binnen een redelijke termijn afhaalt, is 123Pelletkachels B.V. gerechtigd om 25% van het aankoopbedrag in rekening te brengen c.q. in te houden ter vergoeding van de door haar gemaakte kosten, naast dat zij nakoming van de overeenkomst kan blijven verlangen.


Artikel 7 – Betaling           


De klant dient het aankoopbedrag te voldoen aan de kassa of via bankoverschrijving voorafgaand of op het moment van levering en voor zover sprake is van een winkelverkoop, voordat het product de winkel verlaat.


Artikel 8 – Bezorging en installatie


(1)        Kosten
Indien tussen 123Pelletkachels B.V. en de Klant bezorging en/of installatie wordt overeengekomen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij de klant, tenzij anders overeengekomen. De hoogte van eventuele bezorgkosten zijn afhankelijk van de afstand tussen de vestigingsplaats van 123Pelletkachels B.V. en het bezorgadres opgegeven door de Klant.

(2)        Verantwoordelijkheden Klant
De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren en de juistheid van de benodigde gegevens, zoals naam, bezorgadres, telefoonnummer. Verder is de Klant verantwoordelijk voor zijn/haar aanwezigheid op het tijdstip van de afspraak, toegankelijkheid tot de plaats van bezorging en/of installatie en overige randvoorwaarden die een bezorging/installatie mogelijk maken die niet in het domein van 123Pelletkachels B.V. vallen. Kosten ten gevolge van het niet voldoen aan dit artikel kunnen door 123Pelletkachels B.V. in rekening worden gebracht aan de Klant.

(3)        Plaats van levering
Aflevering vindt plaats af de winkel van 123Pelletkachels B.V. waar de overeenkomst tot stand komt.   

(4)        Schade
Zichtbare (vracht- of transport)schade dient onmiddellijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt na ontvangst van de goederen.

(5)        Leveringstermijnen/levertijden
Voor zover leveringstermijnen en levertijden zijn overeengekomen, gelden deze als redelijkerwijs verlengd, wanneer zij ten gevolge van omstandigheden waarvan123Pelletkachels B.V. geen verwijt gemaakt kan worden niet kunnen worden nagekomen.


Artikel 9 – Ruilen en retourneren


(1)        Geen verplichting
123Pelletkachels B.V. is niet verplicht producten retour te nemen tegen terugbetaling van het aankoopbedrag of in te stemmen met een omruil, behoudens dat daartoe een dwingendrechtelijke verplichting bestaat op grond van de wet. Indien de Klant retournering of omruil verlangt, kan 123Pelletkachels B.V. bij wijze van gunst daarmee instemmen. 123Pelletkachels B.V. kan de omruil/retournering weigeren en haar beslissing daaromtrent op ieder moment wijzigen om haar moverende redenen.

(2)        Voorwaarden
Een omruil/retournering kan ten alle tijde worden geweigerd indien het product defect is, en/of de originele kassabon ontbreekt en/of het product niet ongebruikt, compleet, onveranderd en/of ongeopend is verpakt in de originele verpakking. Indien na retour van het product blijkt dat aan deze voorwaarden niet is voldaan, kan 123Pelletkachels B.V. de keuze maken om de retournering/omruil te weigeren of een bepaald percentage in mindering brengen op de koopprijs.

(3)        Bestellingen
Producten die in opdracht van de Klant besteld/gereserveerd zijn, kunnen niet worden geretourneerd/geruild.


Artikel 10 – Garantie en gebreken


(1)        Wettelijke garantie
123Pelletkachels B.V. verstrekt enkel garantie voor zover deze is overeengekomen, dan wel deze door de wet dwingrechtelijk is bepaald en voor zover geen sprake is van een defect door illegaal of ondeskundig gebruik, gebruik van verkeerde pellets, dan wel ondeskundige of illegale (de)montage, dan wel sprake is van gebruik voor professionele doeleinden.

(2)        Extra garantie
Overeengekomen extra (fabrieks)garanties gelden enkel voor particuliere klanten en indien en voor zover de producent deze garantie afgeeft jegens 123Pelletkachels B.V. en de Klant zich houdt aan de algemene gebruikersrichtlijnen.Dezen worden meegeleverd bij de bestelling en/of zijn te downloaden via de website van123Pelletkachels B.V. Als er geen handleidingen zijn meegeleverd dan wel te downloaden zijn, dient de Klant dit binnen twee weken na ontvangst van de bestelling te melden bij  123Pelletkachels B.V.

(3)        Uitsluiting garantie
Op de volgende onderdelen zit geen garantie:

    de branderkorf;
    het gloeielement;
    vermuculite onderdelen/vijzel (motor)
    de vlamplaat.

De bovengenoemde onderdelen vallen niet onder de garantie omdat dit onderdelen zijn die aan slijtage onderhevig zijn, welke afhankelijk is van het gebruik. De onderdelen zullen eerder slijten wanneer men de verkeerde pellets gebruikt en/of de kachel vaak aan/uit wordt gezet. Pellets die 123Pelletkachels B.V. als goede pellets acht, zijn blanke pellets, gemaakt van naaldhout met daarbij het EN+/A1 keurmerk. Bij gebruik van andere pellets, vervalt de garantie. De pelletkachel wordt bij installatie afgesteld op de pellets die 123Pelletkachels B.V. verkoopt, namelijk Excellent pellets EN+/A1, als de klant er voor kiest om en ander merk pellets te gaan gebruiken is het mogelijk dat de pelletkachel opnieuw afgesteld/ingeregeld moet worden door een monteur van 123Pelletkachels B.V. of 1 van haar partners. De kosten daarvoor of van de vervolg schade door gebruik van de verkeerde pellets, zijn voor de rekening van de klant.

Garantie is niet van toepassing bij producten die niet door 123Pelletkachels B.V. of 1 van haar partners zijn geïnstalleerd.

 4) Garantietermijn
De garantietermijn gaat in op het moment van aflevering. De originele kassabon is het garantiebewijs en dient te worden getoond door de Klant.

(5)        Behandeling gebrekkige producten
Gebrekkige producten kunnen bij de vestiging van 123Pelletkachels B.V. worden aangeboden en worden, voor zover sprake is van non-conformiteit, in eerste instantie op haar kosten gerepareerd dan wel omgeruild naar keuze van 123Pelletkachels B.V. gedurende de wettelijke aansprakelijkheidsperiode en overeenkomstig de dwingendrechtelijke wettelijke regeling.

(6)        Non-conformiteit
123Pelletkachels B.V. doet geen uitspraak of het gebrek te wijten is aan een non-conformiteit alvorens het product is aangeboden als bedoeld onder 1 en het product is onderzocht, al dan niet door de technicus van de leverancier/fabrikant, die de oorzaak van het vermeende gebrek vaststelt.

(7)  Geringe gebreken/eigen schuld of van derden/slijtage
Aanspraken wegens gebreken gelden niet in geval van een slechts geringe afwijking van de overeengekomen aard, bij slijtage of schade die ontstaat na de risico-overgang als gevolg van een gebrekkige of onachtzame behandeling, onjuist gebruik, overmatig gebruik, in geval van chemische, elektrochemische, elektronische of elektrische invloeden of andere bijzondere invloeden van buitenaf die niet in de overeenkomst zijn verondersteld. Garantieclaims zijn uitgesloten wanneer het serienummer van een geleverd apparaat/component niet herkenbaar is of aan het product aangebrachte datumplaatjes, CE- of TÜV-keurmerk of andere veiligheidsaanduidingen zijn verwijderd of beschadigd. Uitgesloten van garantieclaims zijn onderdelen die wegens slijtage moeten worden vernieuwd of vervangen. De besteller mag de inontvangstneming van leveringen niet weigeren wegens geringe gebreken.


Artikel 11 - Reparaties


(1)  Kosten
Indien 123Pelletkachels B.V. wordt ingeschakeld om een reparatie te verrichten, zijn hiervoor kosten verschuldigd door de Klant, tenzij anders overeengekomen. Gerepareerde producten waarvan de kosten door de klant betaald moeten worden, worden enkel na betaling van deze kosten afgegeven. Onder de kosten/prijs van de reparatie vallen onder meer arbeidsuren, voorrijkosten, ophaal- en bezorgkosten, onderzoekskosten, kosten van gebruikte onderdelen/materialen en kosten gemaakt door derden.           

(2)  Afhalen reparaties
Afhalen kan alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van 123Pelletkachels B.V.. 123Pelletkachels B.V. is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs een product afhaalt de rechtmatige eigenaar is. Bij verlies van het afgiftebewijs zal het gerepareerde product enkel worden afgegeven op vertoon van een legitimatiebewijs van degene die volgens de administratie van 123Pelletkachels B.V. het product af kan halen.

(3) Garantie en gebreken
Voor zover vereist op grond van de wet en indien nodig in afwijking met het hiervoor bepaalde, geldt voor reparaties een garantietermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder de garantie vallen enkel onderdelen die bij de reparatie zijn vervangen en in rekening gebracht. Indien blijkt van een andere oorzaak van de klacht kunnen de kosten als bedoeld onder 1 aan de Klant worden doorbelast. Een gebrekkige reparatie dient binnen een redelijke termijn na ontdekking te worden gemeld, waarbij als redelijke termijn één maand heeft te gelden. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten en reparaties verricht aan producten met water-, brand- of bliksemschade wordt geen garantie verleend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  


Artikel 12 – Aansprakelijkheid


(1) Uitsluiting en maximering
Indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van niet normaal gebruik of anderszins niet aan 123Pelletkachels B.V. te rekenen omstandigheid zijn van vergoeding uitgesloten. 123Pelletkachels B.V. is niet aansprakelijk voor schade boven het bedrag van de (koop)prijs exclusief btw. Eén en ander voor zover dwingendrechtelijk niet anders is bepaald.

(2) Termijn
Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen een redelijke termijn na ontdekking is gemeld bij 123Pelletkachels B.V.
Artikel 13 – Overmacht

In geval van Overmacht is 123Pelletkachels B.V. gerechtigd te harer beoordeling om de prestatie te annuleren, op te schorten of te wijzigen tot het moment dat de situatie van Overmacht opgehouden is te bestaan.


Artikel 14 – Onderzoek


(1)        Instellen onderzoek
Indien de Klant stelt dat sprake is van een non-conformiteit, een defect dat onder de garantie valt, een gebrekkig product of een gebrekkige levering/dienst, schade, dan wel in zijn algemeenheid een tekortkoming in de nakoming van een op 123Pelletkachels B.V. rustende verbintenis, zal de Klant alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de claim, onder meer door 123Pelletkachels B.V. of 1 van haar partners in de gelegenheid te stellen onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de gestelde tekortkoming en de omstandigheden van het gebruik/installatie van het product. 123Pelletkachels B.V. heeft recht een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product, zonder voorafgaand aan de uitkomst van dat onderzoek gehouden te zijn tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag over te gaan.

(2)        Herstel door derden
Indien tijdens het onderzoek naar voren komt dat getracht is het product door derden te laten herstellen, is garantie en aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij het herstel een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, hetgeen aan 123Pelletkachels B.V. is om te beoordelen.

(3)        Kosten onderzoek
Indien uit het onderzoek volgt dat geen sprake is van een non-conformiteit, een defect dat onder de garantie valt, een gebrekkig product of een gebrekkige levering, schade, dan wel in zijn algemeenheid een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een op 123Pelletkachels B.V. rustende verbintenis, zal de Klant gehouden zijn de kosten van het onderzoek en kosten van herstel te vergoeden aan 123Pelletkachels B.V.


Artikel 15 – Klachten           


Klachten dienen binnen bekwame tijd na ontdekking van een gebrek te worden ingediend, bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd. Klachten ten aanzien van zichtbare gebreken moeten terstond na aflevering worden ingediend.


Artikel 16 – Geschillen           


Op alle onder het bereik van deze voorwaarden vallende overeenkomsten en alle direct of indirect uit de rechtsbetrekking voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. In alle gevallen is de Nederlandse rechter met rechtsmacht in de vestigingsplaats van 123Pelletkachels B.V. bij uitsluiting bevoegd over geschillen tussen 123Pelletkachels B.V. en de Klant te oordelen.